Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Σχεδιασμός, προγραμματισμός, συντονισμός των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας.

Μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες.

Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους.


Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή των έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων, καθώς και στα ζητήματα οδικής ασφάλειας που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, ενώ έχει την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών για τα έργα που εκτελεί και οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων για τις μελέτες που εκπονεί. Επίσης, το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, τη θεώρηση και γνωμοδότηση για τη δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους, καθώς και τη χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής προϋποθέσεων καταλληλόλητας και συμβατότητας χρήσεων λειτουργίας με λοιπές χρήσεις για επιδότηση κατασκευής σταθμών αυτοκινήτων, για όλη την περιοχή διοικητικής ευθύνης του. 

Επίσης, το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, τη θεώρηση και γνωμοδότηση για τη δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους, καθώς και τη χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής προϋποθέσεων καταλληλόλητας και συμβατότητας χρήσεων λειτουργίας με λοιπές χρήσεις για επιδότηση κατασκευής σταθμών αυτοκινήτων, για όλη την περιοχή διοικητικής ευθύνης του. 


Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, καθώς και στη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.

Επίσης, στο Τμήμα υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που αφορούν όλα τα θέματα σχετικά με την εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση μελετών οριοθέτησης – διευθέτησης των υδατορεμάτων, τη θεώρηση τοπογραφικών διαγραμμάτων και γραμμών πλημμύρας υδατορεμάτων, καθώς και την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων σταθεροποίησης των πρανών υδατορεμάτων, για τμήματα ρέματος που βρίσκονται σε περισσότερες από μια Περιφερειακές Ενότητες.

Το Τμήμα έχει την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών για τα έργα που εκτελεί, ενώ οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μελετών και απαλλοτριώσεων για τις μελέτες που εκπονεί. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Ηράκλειο: 2810 529 100


Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού

Στο Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες για τη μελέτη και συντήρηση τοπικών βελτιώσεων του υφιστάμενου οδικού δικτύου της Περιφέρειας, για τη μελέτη και συντήρηση σήμανσης και σηματοδότησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των έργων πρασίνου, καθώς και την εποπτεία οδών.

Είναι επίσης αρμόδιο για τον προγραμματισμό και την κίνηση των μηχανημάτων έργου και του εν γένει μηχανικού εξοπλισμού προς παροχή τεχνικών υπηρεσιών,  με την υποστήριξη των μηχανημάτων και του εξοπλισμού των αντίστοιχων Τμημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων. Το Τμήμα έχει την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών για τα έργα που εκτελεί, ενώ οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων για τις μελέτες που εκπονεί. 


Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων

Το Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων έχει ιδίως την αρμοδιότητα της σύνταξης και επίβλεψης των μελετών της Διεύθυνσης, καθώς και της παρακολούθησης της πορείας των μελετών και της τήρησης Μητρώου Μελετών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών. Μεριμνά για την τήρηση και διεκπεραίωση των διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και τηρεί Μητρώο Απαλλοτριώσεων για το σύνολο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγονται επίσης η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαγωνιστικών διαδικασιών σε μελέτες, έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση Υποδομών, προς την κατεύθυνση τήρησης ενιαίων διαδικασιών. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται και τα ζητήματα τοπογραφήσεων που αφορούν τη Διεύθυνση 


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.