Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Η Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο συνιστάται με βάση τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». 

α. Ελέγχει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, διενεργεί δειγματοληπτικούς και αυτεπάγγελτους ελέγχους των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης, ως προς τις υπαγωγές αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων, συντονίζει τις συναρμόδιες υπηρεσίες κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη χρήση, την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και εν γένει των κατασκευών και παρέχει οδηγίες προς τα Τμήματα Ελέγχου Δόμησης – Τοπικά Παρατηρητήρια για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, την υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού και τις επικίνδυνες κατασκευές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017. 

β. Συντάσσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 του ν. 4495/2017 έκθεση προς τη Διεύθυνση Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού – Παρατηρητήριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

γ. Μεριμνά για τη γραμματειακή υποστήριξη και παροχή κτιριακών υποδομών στα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.), τα Περιφερειακά Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΠΕ. ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και την Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας. 

δ. Ενημερώνει τα ηλεκτρονικά μητρώα της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυθαιρέτων. 

ε. Εκδίδει αποφάσεις επί των γνωμοδοτήσεων της τριμελούς επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά αναθεωρητικών εκθέσεων επικίνδυνων οικοδομών του άρθρου 426 του π.δ. 14/1999. 


Τμήμα Ελέγχου Δόμησης – Τοπικό Παρατηρητήριο Περιφερειακών Ενοτήτων

Τμήμα Ελέγχου Δόμησης – Τοπικό Παρατηρητήριο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. 

β. Τμήμα Ελέγχου Δόμησης – Τοπικό Παρατηρητήριο Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. 

γ. Τμήμα Ελέγχου Δόμησης – Τοπικό Παρατηρητήριο Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης. 

δ. Τμήμα Ελέγχου Δόμησης – Τοπικό Παρατηρητήριο Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 

Αρμοδιότητες Τμημάτων Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων (σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 4495/2017): 

α. Αντιμετώπιση και πρόληψη της αυθαίρετης δόμησης. 

β. Παρακολούθηση της «Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας» των οικείων δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), και την επίσπευση της εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού. 

γ. Αισθητική αναβάθμιση των κατασκευών. 

δ. Έλεγχος των κατασκευών και των κοινόχρηστων χώρων ως προς την τήρηση της νομοθεσίας για θέματα προσβασιμότητας και ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών, ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων. 

ε. Επικίνδυνες οικοδομές. 

στ. Ενημέρωση των ηλεκτρονικών μητρώων ταυτότητας κτιρίου και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυθαιρέτων. 

ζ. Μέριμνα για τη λειτουργία της επιτροπής εξέτασης προσφυγών κατά αυθαιρέτων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4495/2017. 

η. Μέριμνα για τη γραμματειακή υποστήριξη και την παροχή κτιριακών υποδομών για τη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ. ΠΟ.Θ.Α.). 

θ. Σύνταξη, ανά τρίμηνο, έκθεσης για την πορεία προόδου των θεμάτων αρμοδιότητάς τους, την οποία υποβάλλουν στα Περιφερειακά Παρατηρητήρια και τη γνωστοποιούν στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Δομημένου Περιβάλλοντος της περιφέρειας.


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.