Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων έχουν ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας και διενεργούν κάθε είδους διαγωνισμούς και αναθέσεις μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.  

Στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα, με έδρα και τοπική αρμοδιότητα στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα: 


Γραμματεία

Βομβόπληκτα

Εγγραφή στα Μητρώα Εμπειροτεχνών

Αίτηση Διαγραφής ή Διακοπής Άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού

Αίτηση Χιλιομετρικής Απόστασης


Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται ιδίως αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων, καθώς και τα ζητήματα οδικής ασφάλειας που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Επίσης, το Τμήμα έχει την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών για τα έργα που εκτελεί, ενώ είναι αρμόδιο για ζητήματα απαλλοτριώσεων και τοπογραφήσεων που αφορούν στο αντικείμενό του, και για τις μελέτες που υλοποιεί οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της έδρας. 

Σχετικά έγγραφα


Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων.

Κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται στο επίπεδο της περιφερειακής ενότητας.

Άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σχετικά έγγραφα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Ηράκλειο: 2813 410276
Χανιά: 28213 44601, 630, 631
Ρέθυμνο: 28313 40764
Άγιος Νικόλαος: 28413 40440


Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού

Στο Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες για τη μελέτη και συντήρηση τοπικών βελτιώσεων και του υφιστάμενου οδικού δικτύου, καθώς και για τη μελέτη και συντήρηση σήμανσης και σηματοδότησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των έργων πρασίνου. Επίσης, το Τμήμα έχει αρμοδιότητα την ταξινόμηση, διαχείριση και συντήρηση μηχανημάτων έργων και εν γένει μηχανικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα κ.α.) που κατ` αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και λειτουργούν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, υποστηρίζοντας παράλληλα την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της έδρας.

Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό και την κίνηση των μηχανημάτων έργων και του εν γένει μηχανικού εξοπλισμού προς παροχή τεχνικών υπηρεσιών, εκτελούμενων δια αυτεπιστασίας (εργασίες συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου και καθαρισμού ρεμάτων). Επίσης, έχει αρμοδιότητα στην ταξινόμηση, μεταβίβαση, διαγραφή, ακινησία κλπ των ιδιωτικών μηχανημάτων έργων, στην έκδοση σχετικών βεβαιώσεων και αδειών διέλευσης. Το Τμήμα έχει και την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών για τα έργα που εκτελεί. 

Τμήμα Εργαστηρίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Στο Τμήμα Εργαστηρίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στην παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και στον έλεγχο τήρησης εφαρμογής των προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν τα υλικά και τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια .

Σχετικά έγγραφα

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.