Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων

Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος εισαγομένων και εξαγομένων γεωργικών προϊόντων.

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος πολλαπλασιασμού υλικού και των φυτωρίων.

Έλεγχος εφαρμογής οινικής νομοθεσίας σε οινοβιομηχανίες ως προς τη παραγωγή, διακίνηση και εμπορία οινικών προϊόντων.

Χορήγηση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.

Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας, αρουραιοκτονίας και ακριδοκτονίας.

Επισήμανση και την παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Διενέργεια προγράμματος επισκοπήσεων για εχθρούς και ασθένειες καραντίνας.

Έλεγχος και διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Έλεγχος επί των εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και ενώσεων αυτών που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής και εμπορίας φυτών και φυτικών προϊόντων.

Σχετικά έγγραφά


Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Υποβολή προτάσεων και μελετών για την εφαρμογή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης και βελτίωσης της βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας, χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας και λοιπών αγροτικών ζώων.

Εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, για τη μελέτη και αξιοποίηση των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας.

Μέριμνα για την εφαρμογή των προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Σχετικά έγγραφα


Τμήμα Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Το Τμήμα Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων είναι αρμόδιο ιδίως για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων στους τομείς της φυτικής και ζωϊκής παραγωγής και ιδίως για τις διαδικασίες και την εφαρμογή και υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) σε τοπικό επίπεδο.


Τμήμα Κτηνιατρικής

Διενέργεια των ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Εξασφάλιση της υγείας των ζώων.

Λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Σχετικά έγγραφα


Τμήμα Αλιείας

Μίσθωση με δημοπρασία των ιχθυοτρόφων υδάτων εν γένει.

Καθορισμός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετούμενου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους.

Απόφαση αυξομείωσης των συμβατικών δόσεων μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε ιδιώτες.

Υποβολή αιτήματος προς παροχή σύμφωνης γνώμης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων.

Χορήγηση αδειών ίδρυσης συσκευαστηρίων νωπών αλιευμάτων και εργαστηρίων συσκευασίας και μεταποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων.

Ίδρυση ιχθυοσκαλών καθώς και καθορισμός της έδρας αυτών.

Σχετικά έγγραφα


Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας

Παραχώρηση εκτάσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ΟΤΑ.

Εκποίηση, ανταλλαγή και προστασία εποικιστικών εκτάσεων.

Έκδοση, διόρθωση και ακύρωση τίτλων κυριότητας, Σύνταξη τοπογραφικών προγραμμάτων.

Συγκρότηση τοπογραφικών συνεργείων από τεχνικούς υπαλλήλους.

Σύνταξη, τήρηση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση θεματικών χαρτών με στοιχεία που συλλέγονται επιτόπου.

Περιοδική ενημέρωση των τοπικών θεματικών χαρτών με τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί.

Χορήγηση βεβαιώσεων και διαγραμμάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών.

Έρευνα των φακέλων των εργασιών για τον έλεγχο αιτημάτων.

Σχετικά έγγραφα


Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Χανιά: 28213 46600
Ρέθυμνο: 28313 43801
Ηράκλειο: 2813 407930
Άγιος Νικόλαος: 28413 40500

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.