Διεύθυνση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας ανάγονται ιδίως στον σχεδιασμό και τον συντονισμό δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την εισήγηση οργανωτικών μέτρων που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Επίσης, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας και τα ζητήματα απλούστευσης διαδικασιών.


Τμήμα Οργάνωσης και Συντονισμού

Είναι αρμόδιο ιδίως για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης οφείλει να εντοπίζει βέλτιστες πρακτικές, να εφαρμόζει πιλοτικά σχέδια και να συντάσσει Οδηγό του Πολίτη σύμφωνα με την πολιτική της Περιφέρειας σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη.


Τμήμα Σχεδιασμού

Το Τμήμα Σχεδιασμού είναι αρμόδιο ιδίως για την οργάνωση και τον σχεδιασμό δράσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη . Επίσης, μεριμνά για τη συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των αναγκαίων στοιχείων με σκοπό τη σύνταξη του Απολογισμού Δράσης της Περιφέρειας. Είναι αρμόδιο ιδίως για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και την εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών για την υλοποίηση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, της Διοίκησης Μέσω Στόχων και της Στοχοθεσίας.


Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών & Συστημάτων Ποιότητας

Το Τμήμα έχει υποχρέωση να επικοινωνεί με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, να σχεδιάζει, να βελτιώνει και να υποστηρίζει την εφαρμογή των διαδικασιών, καθώς και να υποβάλλει προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ως αποτέλεσμα των ανωτέρω διαδικασιών. Οφείλει να εφαρμόζει την πολιτική της Περιφέρειας σε θέματα καινοτόμων διοικητικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη διοικητική δράση.


Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων & Εκπαίδευσης

Είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών της Περιφέρειας, την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπαλλήλων, ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία και με τους δημόσιους και αυτοδιοικητικούς αρμόδιους φορείς, αλλά και με ιδιωτικούς φορείς για εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για την αξιολόγηση των προγραμμάτων και της αποτελεσματικότητάς τους.


Τμήμα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την εξασφάλιση του προσανατολισμού της Περιφέρειας προς τους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και ως πολίτες. Είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των πολιτών σε τακτική βάση, τη δημοσιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, με προγράμματα δημοσιότητας, τον καθορισμό χώρων υποδοχής των πολιτών και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησής τους, την εφαρμογή της πολιτικής της Περιφέρειας σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη, τη σύνταξη κανονισμών ρύθμισης των σχέσεων με τους πολίτες κ.α


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

2813400305, 2813400306