Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών κάθε περιφερειακής ενότητας.

Έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού.

Έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας.

Άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών.

Καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας.

Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων.

Πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση.

Εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού.

Εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας.

Τήρηση των απαιτούμενων αρχείων βιβλίων και στοιχείων.


Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

Όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας.

Έκδοση των σχετικών ατομικών πράξεων για το προσωπικό, για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου.

Εκκαθάριση μισθοδοσίας των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.

Μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων.

Τήρηση σχετικών αρχείων και έκδοση κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων.

Σύνταξη δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.


Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Εκκαθάριση και εντολή δαπανών, από της εκδόσεως της κανονιστικής πράξεως της παρ. 12 του άρθρου 268 του ν.3852/2010 και μέχρι εκδόσεως αυτής, για τη συγκέντρωση και έλεγχο των δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και προώθησης αυτών στην οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και εφόσον απαιτείται στα οικεία αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, όσο και των συμβάσεων που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο αυτού.

Έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής, καθώς και για την παρακολούθηση της απόδοσής τους.

Μελέτη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την περιφερειακή ενότητα και επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους.

Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων.

Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία της περιφερειακής ενότητας και τηρεί τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, αρχεία και βιβλία.


Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων της περιφερειακής ενότητας.

Διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη.

Είσπραξη όλων των εσόδων και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης.

Τήρηση του φυσικού ταμείου της περιφερειακής ενότητας και διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες.


Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας

Διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας.

Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.

Τηρεί Αποθήκη προμηθευομένων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Τμήμα Γραμματείας

Οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας.

Διακίνηση της αλληλογραφίας της περιφερειακής ενότητας.

Επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας πολίτες καθώς και για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Χανιά: 28213 40110
Ρέθυμνο: 28313 40740
Άγιος Νικόλαος: 28410 22001


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα