Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του.

Διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης.

Βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της.


Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων

Καθορισμός της στρατηγικής υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Μέριμνα για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού.

Τεχνική υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας.

Σχεδιασμός της πολιτικής ασφάλειας των συστημάτων και μέριμνα για την ακεραιότητα των πληροφοριακών Δεδομένων.

Διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων διοίκησης.

Υποστήριξη της εθνικής υποδομής της ψηφιακής υπογραφής.

Σχεδιασμός και εκτέλεση έργων πληροφορικής με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικονομικού πόρου, όπως ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Ανάπτυξη και συντήρηση του διαδικτυακού τόπου του φορέα.

Διαχείριση της λειτουργίας του εσωτερικού τοπικού δικτύου και υποστήριξη της απρόσκοπτης εξωτερικής του επικοινωνία με το διαδίκτυο.


Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων

Συντονισμός και εποπτεία της απρόσκοπτης επικοινωνίας και της εύρυθμης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις περιφερειακές υπηρεσίες.

Κατάρτιση των αναγκαίων λειτουργικών προτύπων των περιφερειακών υπηρεσιών.

Τεχνική υποστήριξη των χρηστών των αποκεντρωμένων συστημάτων και μέριμνα για την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους.

Εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αποτελεσματική λειτουργία των αποκεντρωμένων συστημάτων.


Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου στον πολίτη.

Οργάνωση και αναπαράσταση πληροφορικών δεδομένων της περιφέρειας που είναι αναγκαία ή ζητούνται από άλλους δημόσιους φορείς για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μίας στάσης στον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

Συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες διευθύνσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, μέσω των οποίων παρέχονται προβλεπόμενες από το νόμο υπηρεσίες και παροχές προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.


Τμήμα Διαδικτυακής Παρουσίας

Ανάρτηση όλων των ατομικών και κανονιστικών πράξεων της Περιφέρειας στο διαδίκτυο, για τη διαφάνεια και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις πράξεις των οργάνων της Περιφέρειας, στο πλαίσιο και της διαδικασίας του ν. 3861/2010 (Α΄112).


Τμήματα Πληροφορικής Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης & Χανίων

Επικοινωνία και εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Χανιά: 28213 40218, 40146-8
Ρέθυμνο: 28313 40728
Ηράκλειο: 2813 412420,430,440,426
Λασίθι: 28413 40428

Email: itcrete@crete.gov.gr


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.