Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης

Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης έχει αρμοδιότητα τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ως Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Το Τμήμα υποστηρίζει τον Γενικό Διευθυντή ιδίως στο έργο συντονισμού και εποπτείας των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, στη σύνταξη σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων, στη σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείμενες οργανικές μονάδες, στην οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και στην εν γένει παροχή γραμματειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του.