Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής

Εφαρμογή προγραμμάτων γιατις κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ειδικής προστασίας.

Καθορισμό των όρων και της διαδικασίας παραχώρησης ακινήτων σε δικαιούχους.

Έκδοση και ανάκληση παραχωρητηρίων.

Ρύθμιση των δόσεων και τη βεβαίωση των χρεών παλαιών και νέων προσφύγων.

Νομιμοποίηση ανώμαλων αγοραπωλησιών και τα σχετικά με την ανταλλαγή και μεταβίβαση παραχωρηθέντων ακινήτων.

Επιχορήγηση αστικών εταιρειών μηκερδοσκοπικού χαρακτήρα τις οποίες είχε ιδρύσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή μετείχε σε αυτές εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και εφόσον η πραγματοποίηση του σκοπού τους ασκείται, κατά διαδοχή, από την Περιφέρεια.

Χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών σευπερτοπικό επίπεδο και την ανάληψη χορηγούμενων οικονομικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας που αποτελούν προϊόν των Ειδικών Κρατικών Λαχείων.

Σχετικά άρθρα

Εφαρμογή προγραμμάτων στέγασης, κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ευπαθών ομάδων.

Καθορισμός των προϋποθέσεων και του τρόπου άσκησης του αντικειμένου της κοινωνικής εργασίας σε όλους τους τομείς εφαρμογής.

Θέματα εκπαίδευσης σπουδαστών κοινωνικής εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Θέματα διακρατικών υιοθεσιών.

Σχετικά άρθρα


Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών

Το τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για:

  • τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο Περιφέρειας για θέματα κοινωνικής πρόνοιας,
  • την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης της φτώχειας και
  • την υλοποίηση του προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) στην Περιφέρεια Κρήτης.*
  • την παρακολούθηση της άσκησης των αρμοδιοτήτων των κοινωνικών συμβούλων κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213Α/12-10-1995), σε υπερτοπικό επίπεδο.
  • τη διατύπωση προτάσεων για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόνοιας υπερτοπικού χαρακτήρα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
  • την παρακολούθηση και τη διαχείριση του Αποθηκευτικού Κέντρου Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης Ρόδου και Νήσων,
  • τη διατύπωση προτάσεων για φορείς παιδικής προστασίας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κατόπιν της σύνταξη σχετικών εκθέσεων μετά από ελέγχους των κοινωνικών συμβούλων.

      * Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που συμμετέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, διανέμει στους ωφελούμενους τρόφιμα ή/και Βασική Υλική Συνδρομή, υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων και δωρεών και ενισχύει δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.

Εθνική Αρχή Συντονισμού του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ως Διαχειριστική Αρχή το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

    Ως ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ καθίστανται αυτοδίκαια, οι εκάστοτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), οι οποίοι κατόπιν ενημέρωσής τους, από την Ηλεκτρική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), επιλέγουν στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης του ΚΕΑ, τον εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ από τον οποίο επιθυμούν να εξυπηρετούνται.

    Η Περιφέρεια Κρήτης είναι ο Επικεφαλής Εταίρος και  φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση της Πράξης για τις Κοινωνικές Συμπράξεις

(Τηλ. επικοινωνίας: 2813410218 και 2813410219) .


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.