Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων

Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας

Το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας είναι αρμόδιο ιδίως για την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, τη διαφύλαξη της υγείας των ταξιδιωτών και την προάσπιση της δημόσιας
υγείας, τους εμβολιασμούς μετακινούμενου πληθυσμού, τη χορήγηση προληπτικής, φαρμακευτικής αγωγής, όπως χημειοπροφύλαξη, την ενημέρωση για την αντιμετώπιση των ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα, για την κατανάλωση νερού και τροφίμων, για τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες, καθώς και για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων. Επίσης, το Τμήμα είναι αρμόδιο για την υλοποίηση σε τοπικό επίπεδο προγραμμάτων δημόσιας υγείας και την
ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών μέσω των οποίων τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν, την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, οδοντιατρικής, ψυχικής υγιεινής, κοινωνικής επανένταξης και αποϊδρυ-
ματοποίησης χρονίως ψυχικά πασχόντων, την πρόληψη εξαρτήσεων από εξαρτησιογόνες ουσίες, την αντιμετώπιση αλκοολισμού, την κατάχρηση ουσιών, τις ψυχικές εξαρτήσεις και τον εθισμό.

Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Φαρμάκων και Φαρμακείων

Χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας.

Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών προνοιακών επιχειρήσεων, εργαστηρίων και πάσης φύσεως χώρων άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος υγείας και πρόνοιας.

Χορήγηση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και σκοπιμότητας φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών, φαρμακευτικών συλλόγων.

Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές συνταγές και όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτό, καθώς και στους φαρμακοποιούς που πωλούν ναρκωτικά με απλές και όχι με ειδικές συνταγές.

Σχετικά άρθρα

Υπόδειξη Προληπτικής Ανθελονοσιακής Αγωγής σε Ταξιδιώτες.

Έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινοπαθείς.

Θεώρηση μπλοκ χορήγησης ναρκωτικών ιδιωτών ιατρών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Παρακολούθηση κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων και των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, τον έλεγχο αυτών και την παρακολούθηση του βοηθητικού προσωπικού των φαρμακείων.

Σχετικά άρθρα και έγγραφα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Χανιά: 28213 44247 και 28213 44218
Ρέθυμνο: 28313 43308
Ηράκλειο: 2813 410741
Άγιος Νικόλαος: 28410 25603

Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής

Εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο και ιδίως για την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας.

Έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων.

Λήψη μέτρων σεθέματα δημόσιας υγιεινής.

Επιβολή κυρώσεων.

Έκδοση γνωματεύσεων για τηχορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εξασφάλισητης υγιεινής του περιβάλλοντος και ιδίως για την έκδοση γνωματεύσεων για άδεια διάθεσης αποβλήτων, ηχομετρήσεις, έλεγχο ύδρευσης.

Λήψη μέτρων σε θέματα υγιεινήςπεριβάλλοντος, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Αρμοδιότητες δημόσιας υγιεινής και ταξιδιωτικής ιατρικής.

Σχετικά άρθρα και έγγραφα


Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χορήγηση και ανάκληση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού και της βεβαίωσης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για τη τήρηση του σχετικού μητρώου με διαρκή ενημέρωση.

Συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων, την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Σχετικά άρθρα και έγγραφα

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΠΕ Ηρακλείου

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Είναι αρμόδιο ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων για τις κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ειδικής προστασίας, την επιχορήγηση αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες μετέχει η Περιφέρεια, εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, τη χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών τοπικού χαρακτήρα, καθώς και
την ανάληψη χορηγούμενων οικονομικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας που αποτελούν προϊόν των Ειδικών Κρατικών Λαχείων τοπικού χαρακτήρα. Επίσης, το Τμήμα είναι αρμόδιο για τις διαδικασίες επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των φορέων κοινωνικής φροντίδας στην χωρική του αρμοδιότητα και τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση για κάθε ΠΕ)

Στο πλαίσιο των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων λειτουργούν Γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα και αρμοδιότητα την υποστήριξη των Διευθύνσεων σε διοικητικά θέματα.