Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Μεριμνά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον καθορισμό και τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών.

Ενημερώνει το καθ΄ ύλην αρμόδιο για τα θέματα αυτά Υπουργείο, για κάθε ζήτημα της αρμοδιότητάς της που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων και την παροχή διευκρινίσεων ή οδηγιών σε θέματα ερμηνείας της κείμενης νομοθεσίας.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες που ασκούν αρμοδιότητες βιομηχανίας, ενέργειας και φυσικών πόρων σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων και δημιουργεί κεντρική βάση με δεδομένων με αναλυτικά στοιχεία ανά τομέα αρμοδιότητας για το σύνολο της Περιφέρειας.


Τμήμα Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν θέματα ανάπτυξης, ενέργειας και φυσικών πόρων, καθώς και τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών.


Τμήμα Επαγγέλματος

Αρμόδιο ιδίως για τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών ασκήσεως επαγγελματικών δραστηριοτήτων και για την έκδοση, τον έλεγχο και τη μέριμνα για τη χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.


Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Ηράκλειο: 2813 410425, 415


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.