Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Στοιχεία επικοινωνίας

Μ. Μουσούρου 15, ΤΚ 71201 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ Γραμματείας: 2813 41011 fax 2813 410151
e-mail:  d.pexws@crete.gov.gr


ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος ADAPT2CLIMA-“Προσαρμογή στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία των νησιών της Μεσογείου”
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015, 09:30, Capsis Astoria, Ηράκλειο

“Ανάδειξη και Προώθηση των Περιοχών του Δικτύου Natura 2000”
Μήνας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 15 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου 2015

Νέα Ημερομηνία_Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Έργου “Επίλυση του Προβλήματος της Διάβρωσης για την Προστασία και Ανάπλαση της Ακτογραμμής και τη Μείωση του Προσπίπτοντος Κυματισμού, στη Βόρεια Παραλία της Πλάκας Αγ Νικολάου”, στις 3 Ιουλίου 2015 στην ΠΕ Λασιθίου (Αγ. Νικόλαος)

Ημερίδα Υπηρεσιακών Στελεχών Περιφέρειας Κρήτης
“Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων στην Ελλάδα, με έμφαση στην Περιφέρεια Κρήτης”
Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015, 11:00, Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015:
Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Έργου “Επίλυση του Προβλήματος της Διάβρωσης για την Προστασία και Ανάπλαση της Ακτογραμμής και τη Μείωση του Προσπίπτοντος Κυματισμού, στη Βόρεια Παραλία της Πλάκας Αγ Νικολάου”,  στις 3 Ιουλίου 2015 στην ΠΕ Λασιθίου (Αγ. Νικόλαος)

Euronet 50/50max – Εκδήλωση στις 16 Ιουνίου 2015 στο ΙΤΕ – Project Event on 16/6/15 at FORTH

Ημερίδα “Νέες Τεχνολογίες Δορυφορικών Συστημάτων για την Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων και την Παρακολούθηση των Αρδευομένων Εκτάσεων”

Ηράκλειο, 30 Ιουνίου 2014 – Εισηγήσεις και υλικό Ημερίδας


Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

(α) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
(β) Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.
(γ) Κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με  την κείμενη νομοθεσία.
(δ) Μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας.
(ε) Προστασία και διαχείριση των υδάτων.
(στ) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β, για τα οποία δεν έχουν καθοριστεί ακόμη οι ΠΠΔ.
(ζ) Υποβολή προτάσεων, υλοποίηση προγραμμάτων (ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ, εθνικά) και δράσεων.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ (ΣΥΓ)ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • STEP – Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues – Κοινωνική και Πολιτική Συμμετοχή των Νέων σε Περιβαλλοντικά Θέματα
 • Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon 2020 (Young-Society 2014) (Σε υλοποίηση)
 • Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη (Σε υλοποίηση)
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «07 – Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης»
 • Περιβαλλοντικός Πληροφοριακός Κόμβος Περιφέρειας Κρήτης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000
 • Euronet 50/50 max – Roll out of 50/50 initiative to unlock energy saving in schools and other public buildings – Επέκταση της πρωτοβουλίας 50/50: ‘ξεκλειδώνουμε’ τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια
 • Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη (Σε υλοποίηση)
 • Α single multi-purpose SOA platform that delivers environmental permissions services through the cloud of e-Government services and applications – eEnviPer (Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης μέσα από υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)
  Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013»
 • (Ολοκληρώθηκε το 2014)
 • Χρήσιμες πληροφορίες για την ψηφιακή πλατφόρμα περιβαλλοντικής αδειοδότησης
  Συμμετοχή στην πιλοτική φάση της ψηφιακής πλατφόρμας eEnviper – Κάλεσμα συμμετοχής στην πλατφόρμα
 • Euronet 50/50  –  Energy savings in schools – Για την εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία (Ολοκληρώθηκε το 2012)
 • Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη’

 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΗ:

 • Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού
 • Τμήμα Υδροοικονομίας
 • Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού
 • Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου
 • Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Λασιθίου
 • Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ρεθύμνης
 • Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Χανίων
 • Γραφείο Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) ΠΕ ΅Χανίων (υπαγόμενο στη Δ/νση)
 • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση-Βασικές Διατάξεις


Σχετικά έγγραφα