Διεύθυνση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου

Τμήμα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης

 • Το Τμήμα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοικητική υποστήριξη των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και δεν επηρεάζουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών ιδρυμάτων που χορηγούν υποτροφίες στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας, η έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις, η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας, καθώς και η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου, κατά τις ρυθμίσεις του ν. 1158/1981 (Α’ 127).
 • Επίσης, το Τμήμα είναι αρμόδιο για τον συντονισμό των Περιφερειακών Ενοτήτων σε όλα τα θέματα που ανατίθενται στην Περιφέρεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη μεταφορά μαθητών.

Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

 • Το Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο ιδίως για τη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων στην πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος διά βίου μάθηση, καθώς και
  για τον συντονισμό των Περιφερειακών Ενοτήτων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Περιφέρεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Επίσης, στο Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης υπάγονται:
 • Η υποστήριξη των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας στην εκπόνηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του περιφερειακού προγράμματος διά βίου μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις,
  προγράμματα ή επιμέρους δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Η υποστήριξη των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας στην έρευνα της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας, την ιεράρχηση των ειδικοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ινστιτούτα
  Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και γενικότερα στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και τη σύνδεση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τις αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της Περιφέρειας.
 • Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις λειτουργίες και τις σχέσεις της διεύθυνσης, περιλαμβανομένης της μέριμνας ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τις υπηρεσίες και τους φορείς, τη διαδικτυακή πύλη και τα ηλεκτρονικά μητρώα των άρθρων 9 και 17 του ν. 3879/2010 (Α’ 163).

Τμήμα Απασχόλησης

 • Το Τμήμα Απασχόλησης είναι αρμόδιο ιδίως για τη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, λειτουργεί και Παρατηρητήριο Απασχόλησης.
 • Επίσης, το Τμήμα είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τον καθορισμό των θέσεων για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, αλιεργάτες και απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης που καλύπτονται με τη διαδικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών, για την επιβολή της ποινής του προστίμου σε εργοδότες βάσει εισήγησης της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και για κάθε άλλη επιμέρους αρμοδιότητα που ανατίθεται στην Περιφέρεια σύμφωνα με τον νόμο στον τομέα της απασχόλησης, της ένταξης στην εργασία και της εν γένει κοινωνικής ανάπτυξης, ενώ ασκεί συντονιστικό ρόλο κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων στους ανωτέρω τομείς.

Τμήμα Εμπορίου

 • Το Τμήμα Εμπορίου είναι αρμόδιο ιδίως για την παράταση, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, του εθνικού ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, καθώς και την εισήγηση για τη διατύπωση γνώμης από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας για την ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου.
 • Επιπλέον, ασχολείται με τον συντονισμό των Τμημάτων Εμπορίου των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, την παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών, τη συγκέντρωση απολογιστικών στοιχείων, τη διατύπωση νομοθετικών προτάσεων σε θέματα εμπορίου, τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από τον ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207), όπως ισχύει, και αφορούν ιδίως σε θέματα λαϊκών αγορών, υπαίθριου εμπορίου, στάσιμου και πλανόδιου, και με την καταπολέμηση του παρεμπορίου [ν. 4712/2020 (Α’ 146)] και κάθε άλλο σχετικό θέμα που απορρέει από την οικεία νομοθεσία.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Ηράκλειο: 2813 410251252, 2813 400349350


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.