Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, μελετών.

Διοικητικά και τεχνικά θέματα και ζητήματα που αφορούν θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, φυσικών πόρων, επενδύσεων και προστασίας περιβάλλοντος.


Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, μελετών.
Διοικητικά και τεχνικά θέματα και ζητήματα που αφορούν θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, φυσικών πόρων, επενδύσεων και προστασίας περιβάλλοντος.

Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων βρίσκονται υπό επικαιροποίηση.


Τμήμα Επαγγέλματος

Έκδοση, έλεγχος και χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος, όπως σε μηχανοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων και ηλεκτροσυγκολλητές.


Τμήμα Εμπορίου

Ίδρυση, λειτουργία, λύση των ανωνύμων εταιρειών και λοιπά θέματα που αφορούν τις εταιρείες αυτές.

Διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων για ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις ή προσφορές.

Συγκρότηση της οικείας επιτροπής επιβολής προστίμων, τον έλεγχο τιμών, την επάρκεια και ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Έλεγχος της κανονικότητας των τιμών παρεχόμενων υπηρεσιών.


Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης

Έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Συγκρότηση σχολικών εφορειών, που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

Λειτουργία πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).

Μέριμνα διασφάλισης της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου.

Έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών, καθώς και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις.

Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Τμήμα Γραμματείας

Αρμόδιο ιδίως για όλες τις διοικητικές εργασίες και πράξεις που αφορούν τη Διεύθυνση και τα τμήματά της.


Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Χανιά: 28213 40214
Ρέθυμνο: 28313 40714
Ηράκλειο: 2813 410460
Άγιος Νικόλαος: 28413 40560