Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ανάγονται ιδίως στην περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική, στην προώθηση και υλοποίηση των περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών στόχων και στην παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία, την εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων παροχής κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, τις ευρωπαϊκές, διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες, καθώς και την επεξεργασία και τεκμηρίωση στοιχείων. 

Επίσης:


Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Αρμοδιότητες 

α. Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και η προώθηση των περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών στόχων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων για την επιχειρηματικότητα και καινοτομία. 

β. Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας για την επιχειρηματικότητα και καινοτομία.  

γ. Ο συντονισμός και υλοποίηση πολιτικών και στρατηγικών σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, σε θέματα επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας. 

δ. Η διατύπωση προτάσεων και μέτρων πολιτικής προς τους αρμόδιους φορείς για την επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία καθώς και τη διασύνδεσή τους, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. 

ε. Η συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, διαχειριστικές αρχές, παραγωγικούς κλάδους, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

στ. Την ανάπτυξη και υλοποίηση διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης και διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την έρευνα και γνώση των ακαδημαϊκών, ερευνητικών ιδρυμάτων. 

ζ. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία όλων των τύπων. 

η. Η άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων των προγραμματικών περιόδων, όπως αυτές εκάστοτε οριοθετούνται από τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια. 

θ. Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία και το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. 

ι. Η ανάληψη συντονιστικού ρόλου για την ανάπτυξη των φορέων της κοινωνικής οικονομίας. Η στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσα από προγραμματικές συμβάσεις και η δημιουργία μηχανισμών και δομών υποστήριξής τους σε περιφερειακό επίπεδο. 

ια. Η ενημέρωση για πηγές και εργαλεία χρηματοδότησης. 

ιβ. Η διάδοση της πληροφόρησης και η διοργάνωση δράσεων πληροφόρησης, καθώς και η συμμετοχή σε διοργανώσεις άλλων φορέων. 

ιγ. Η υποστήριξη της δικτύωσης των επιχειρήσεων. 

ιδ. Η οργάνωση εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας της τοπικής κοινωνίας και προγραμμάτων εξειδικευμένης κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων. 

ιε. Η εκπόνηση σχετικών μελετών και ερευνών. 

ιστ. Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας. 

ιζ. Η παρακολούθηση της επιχειρηματικότητας (ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, έξυπνη εξειδίκευση/ καινοτομία, κ.α, μέσω του Παρατηρητηρίου). 

ιη. Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου του Τμήματος. 


Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες 

α. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Περιφέρεια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αφορούν την εφαρμογή των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων για τις ιδιωτικές επενδύσεις. 

β. Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων προς το αρμόδιο Υπουργείο και λοιπούς φορείς, στο πλαίσιο των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων για ιδιωτικές επενδύσεις, σε θέματα ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας. 

γ. Η γνωμοδότηση σε θέματα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, για τα οποία ζητείται η παροχή γνώμης, αναφορικά με την εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων. 

δ. Η πληροφόρηση και υποβοήθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και  ανταγωνιστικότητάς τους, στο πλαίσιο των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων για τις ιδιωτικές επενδύσεις. 

ε. Η διάθεση δεδομένων και στοιχείων από την εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων (Υπουργείο, ΕΛΣΤΑΤ, κ.λπ.). 

στ. Η άσκηση αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ζ. Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου του Τμήματος. 

Ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις παραπάνω διαδικασίες βρίσκεται: www.ependyseis.gr.


Τμήμα Τεκμηρίωσης, Στοιχείων και Δεικτών

Αρμοδιότητες 

α. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων, που αφορούν στην Περιφέρεια. 

β. Η επεξεργασία και παροχή στοιχείων βάσεων δεδομένων και παρατηρητηρίων άλλων φορέων (Υπουργείων, ΕΛΣΤΑΤ, ειδικών Κέντρων Ερευνών, κ.λπ.). 

γ. Η λειτουργία βάσης δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας, κατά κλάδο και τομείς της οικονομίας, με την εισαγωγή στοιχείων των ενισχυόμενων φορέων στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ιδιωτικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο της εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων. 

δ. Η ευθύνη εκπλήρωσης του έργου των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) της Περιφέρειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν. 3882/2010 (Α’ 166), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

ε. Η εκπόνηση ειδικών μελετών και ερευνών. 

στ. Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου του Τμήματος. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813 410 180

Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (γραφείο υπαγόμενο στο τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας )

Αρμοδιότητες 

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας βασίζεται στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με γεωχωρικά χαρακτηριστικά, όπου αποτυπώνονται όλα εκείνα τα στοιχεία που συνδέονται και επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών και αφορούν τα χαρακτηριστικά: 

i. των επιχειρήσεων (κλαδική σύνθεση, νομική μορφή, εξαγωγική δραστηριότητα,  διαχρονική δυναμική, χαρακτηριστικά απασχόλησης, δαπάνη και εξοικείωση με ΤΠΕ και καινοτομίες, ανάγκες κατάρτισης, κ.α.), 

ii. των επενδύσεων στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων ή και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στις αστικές και αγροτικές περιοχές, 

iii. των συστημάτων έρευνας και του περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας, 

iv. των διασυνδέσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, 

v. του ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως σε ότι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης/εξειδίκευσης, 

vi. των επιμέρους περιοχών της Περιφέρειας που επηρεάζουν την τοπική ανάπτυξη (όπως ειδικές χωρικές αναπτυξιακές ρυθμίσεις και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος). 

Το Παρατηρητήριο λειτουργεί με σκοπό να αξιοποιηθεί ως: 

i. βάση τεκμηρίωσης για τη λειτουργία του Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, 

ii. βάση τεκμηρίωσης για την υλοποίηση Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης και διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης, 

iii. βάση τεκμηρίωσης για την κατάρτιση εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης, και  

iv. διαδραστικός κόμβος ενημέρωσης και κινητοποίησης για ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών. 

Η βάση δεδομένων δομείται σε Περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο, μέσα από την αξιοποίηση διαχρονικών σειρών δεδομένων που συλλέγονται: 

i. από επίσημους φορείς (Υπουργεία, ΕΛΣΤΑΤ, Επιμελητήρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, κ.λ.π.), 

ii. κατά τις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης,  

iii. μέσα από ειδικές έρευνες και μελέτες Πανεπιστημίων, Ερευνητικών και Επιχειρηματικών φορέων, 

iv. Ειδικές μελέτες και έρευνες του Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. 

Γραφείο Προαγωγής Εθελοντισμού (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Αρμοδιότητες 

α. Σχεδιάζει, εισηγείται και υλοποιεί δράσεις και ενέργειες για τη στήριξη, την ενθάρρυνση και την προαγωγή του εθελοντισμού και της κοινωνικής ενεργοποίησης. 

β. Συνενώνει και δικτυώνει τις εθελοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες, τους εθελοντές και τις ομάδες, τις τυπικές και άτυπες συλλογικότητες, τους φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που συμπράττουν. 

γ. Συντονίζει σχετικές δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο και συμβάλλει στην ανάδειξη της συνεισφοράς του εθελοντισμού στους εκάστοτε στόχους του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. 

δ. Συνεργάζεται με τα όργανα και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας σε επίπεδο σχεδιασμού, υλοποίησης, τεκμηρίωσης και απολογισμού, όταν κρίνεται απαραίτητο, καθώς και με φορείς και οργανισμούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Αρμοδιότητες 

Καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο σύστασής του, ήτοι τον ν. 3908/2011 (Α’ 8) και το π.δ. 33/2011 (Α’ 83), όπως τροποποιούνται και ισχύουν εκάστοτε 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Αρμοδιότητες 

α. Η επικοινωνία, ενημέρωση, έλεγχος, οργάνωση, ταξινόμηση, διεκπεραίωση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου όλων των διοικητικών υποθέσεων της Διεύθυνσης. 

β. Η τήρηση του πρωτόκολλου της Διεύθυνσης, η παραλαβή, διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, καθώς και η επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία