Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, που ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας, καθώς και στο συντονισμό της προώθησης των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών στόχων, του επιχειρησιακού προγραμματισμού, της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων της Περιφέρειας.

Επίσης, είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία και συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.  

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες

  • Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.  
  • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης. 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης


Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, συνδεθείτε με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτήσεων: