Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

Το Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη των συλλογικών οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας και την τήρηση μητρώου και αρχείου των πράξεών τους.
Το Τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για τη συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 164 και 164Α του
ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει, καθώς και για την υποστήριξη των γραφείων των περιφερειακών παρατάξεων.