Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, αλλά και των μέσων ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας. Ειδικότερα στις αρμοδιότητες του γραφείου υπάγονται ιδίως :

  • Η δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση της κοινής γνώμης.
  • Η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας.
  • Η μέριμνα για την επαφή του Περιφερειάρχη και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν με τα μέσα ενημέρωσης.
  • Η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.
  • Η τέλεση εκδηλώσεων που αφορούν σε εθνικές εορτές πανελλήνιας και τοπικής σημασίας και η κατάρτιση σχετικού προγράμματος.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Ηράκλειο: 2813 400 240 – 241 – 242