Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

1. Στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως:

 • Η κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για δράσεις πολιτικής προστασίας, σε συμμόρφωση προς τα γενικά σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΙΟΛΑΟΣ – ΔΑΡΔΑΝΟΣ – ΒΟΡΕΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ – ΤΑΛΩΣ.
 • Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας.
 • Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας.
 • Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή.
 • Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών.
 • Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης.
 • Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
 • Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
 • Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007
  (Α΄42 ).
 • Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους.
 • Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
 • Η συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων μέσων, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση.

2. Τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα Τμήματα:

 • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
 • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
 • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
 • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Μάρκου Μουσούρου 15, ΤΚ 71201
Τηλ.: 2813410201
E-mail: politiki.prostasia@crete.gov.gr

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τέρμα Πολυτεχνείου, ΤΚ 721 00 
Τηλ.: 2841089950
E-mail: civilpro@crete.gov.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Μάρκου Μουσούρου 15, ΤΚ 71201
Τηλ.: 2813410202
E-mail: ppheraklio@crete.gov.gr  

ΡΕΘΥΜΝΟ: Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, ΤΚ 741 00
Τηλ.: 2831340711
E-mail: votsoglou@crete.gov.gr

ΧΑΝΙΑ: Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ 73134
Τηλ.: 2821340130
E-mail: pol.prostasia@crete.gov.gr

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.