Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας

Το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας έχει τις εξής ιδίως αρμοδιότητες:
α. Συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που αφορούν την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές, στις δράσεις και στα προγράμματα της Περιφέρειας.
β. Αποτιμά τις πολιτικές και τις δράσεις της Περιφέρειας για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και καταρτίζει σχετική έκθεση την οποία ο Περιφερειάρχης υποβάλλει τον Δεκέμβριο κάθε έτους προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.
γ. Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και υποστηρίζει τη λειτουργία της.
δ. Διασφαλίζει τη συνεργασία των υπηρεσιών της Περιφέρειας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων, ώστε να διευκολύνεται σε περιφερειακό επίπεδο η ανάπτυξη των δράσεων και των προγραμμάτων που άπτονται των πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλλων και των κατευθύνσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.