Αντικείμενα του τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου είναι :

  • Φυτοϋγειονομικός έλεγχος εισαγομένων και εξαγομένων γεωργικών προϊόντων.
  • Φυτοϋγειονομικός έλεγχος πολλαπλασιασμού υλικού και των φυτωρίων.
  • Έλεγχος εφαρμογής οινικής νομοθεσίας σε οινοβιομηχανίες ως προς τη παραγωγή, διακίνηση και εμπορία οινικών προϊόντων.
  • Χορήγηση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.
  • Χορήγηση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.
  • Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας, αρουραιοκτονίας και ακριδοκτονίας.
  • Επισήμανση και την παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
  • Διενέργεια προγράμματος επισκοπήσεων για εχθρούς και ασθένειες καραντίνας.
  • Έλεγχος και διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  • Έλεγχος επί των εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και ενώσεων αυτών που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής και εμπορίας φυτών και φυτικών προϊόντων.