Ιούνιος 30, 2021

MOVING

Το σχέδιο «MOVING» (Αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της διασύνδεσης και της πράσινης ανάπτυξης) είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ και συντονίζεται από...

Περισσότερα >

Μάρτιος 29, 2018

HORIZON 2020: SCREEN- Synergic Circular Economy across European Regions – Σε συνεργασία οι Περιφέρειες της Ευρώπης για την Aνάπτυξη της Kυκλικής Οικονομίας.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SCREEN, στοχεύει στον καθορισμό μιας αναπαραγόμενης συστημικής προσέγγισης για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία στις Περιφέρειες της ΕΕ, μέσα από τον...

Περισσότερα >

Μάρτιος 29, 2018

HORIZON 2020: “ThinkNature”- Development of a multi-stakeholder dialogue platform and Think tank to promote innovation with Nature based solutions – Ανάπτυξη πολύπλευρου διαλόγου και νοοτροπίας για την προώθηση της καινοτομίας σχεδιασμού, με φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις

Ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ThinkNature είναι η ανάπτυξη ενός διαλόγου επικοινωνίας πολλών συντελεστών και ενδιαφερομένων-σχετιζομένων ομάδων και αποδεκτών, που θα υποστηρίξει την κατανόηση...

Περισσότερα >

Μάρτιος 29, 2018

HORIZON 2020: “SOCLIMPACT” – DownScaling CLImate imPACTs and decarbonisation pathways in EU islands, and enhancing socioeconomic and non-market evaluation of Climate Change for Europe, for 2050 and beyond. – Μετριασμός των επιπτώσεων του κλίματος και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα νησιά της Ευρώπης, και ενίσχυση της κοινωνικής και μη εμπορικής αξιολόγησης της κλιματικής αλλαγής για την Ευρώπη για το 2050 και μετά.

Ο γενικός στόχος του SOCLIMPACT είναι: α) η εκτίμηση, μέσω της μοντελοποίησης, των αποτελεσμάτων της Κλιματικής Αλλαγής και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών τους στα Ευρωπαϊκά Νησιά...

Περισσότερα >

Μάρτιος 29, 2018

HORIZON 2020: STEP “Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues – Κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων στα περιβαλλοντικά ζητήματα” (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Το STEP- Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues-Κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα αξιοποίησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα...

Περισσότερα >