Ιανουάριος 22, 2018

Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης 19-1-2018

Περισσότερα >

Ιούνιος 8, 2017

Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Περιφέρειας Κρήτης

Περισσότερα >

Ιανουάριος 28, 2016

Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης

Περισσότερα >

Μάρτιος 19, 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ για « Συγκρότηση Επιτροπής Κρίσης Εικαστικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης »

Περισσότερα >

Απρίλιος 9, 2013

Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης

Έχοντας υπόψη:Τις διατάξεις:1. Του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010).2. Του Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ...

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 3, 2011

Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων

Αριθμός Απόφασης: 2705 / 2011 Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Αρχείο

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 2, 2011

Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες

Αριθμός Απόφασης: 2704 / 2011 Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Αρχείο

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 1, 2011

Απόφαση ορισμού Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Αριθμός Απόφασης: 1 / 2011 Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Αρχείο

Περισσότερα >

Ιανουάριος 31, 2011

Απόφαση ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Απόφασης: 2702 / 2011 Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Αρχείο

Περισσότερα >

Ιανουάριος 24, 2011

Απόφαση ορισμού Αντιπεριφερειαρχών

Αριθμός Απόφασης: 1586 / 2011 Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Αρχείο

Περισσότερα >